Nästäppa – sömnstörning och ADHD

Forskning som kopplar samman nästäppa med sömnstörningar och ADHD

 Allergisk rinit är ett mycket vanligt hälsoproblem som drabbar upp till 40 miljoner i USA och mellan 10-25% av världens population, bland vuxna i Sverige har var femte allergisk rinit. Sjukdomen ökar ständigt i vår del av världen (1,2,3,4,5)

Riniter kan vara av olika slag, allergisk rinit är när en allergen framkallar en överdriven immunförsvarsreaktion med ökad frisättning av histamin. Vasomotorisk rinit har samma symtom men ingen allergen som framkallar besvären. Anledningen till vasomotorisk rinit sägs vara okänd med omställning av andningsvolymen har en mycket positiv effekt. Forskning visar i European Respiratory Journal 1992 på sambandet mellan felaktig andningsvolym och frisättning av histamin (6).
Typiska symtom på rinit är nästäppa, rinnande näsa, kliande näsa och nysningar. Besvär från ögon, öron, bihålor och halsen är också mycket vanligt.

Effekterna av rinit och hur det påverkar kvaliteten och kvantiteten av sömnen får alldeles för lite uppmärksamhet. Nästäppan som är en av det mest utbredda besväret vid allergisk rinit har stor påverkan på sömnrelaterade problem (1).

Felaktig andning gör immunförsvaret överaktivt, detta ökar risken för att utveckla allergier. Normalisering av andningen får mycket stora effekter på nästäppa och hösnuva. Vid ett CP på 40 i sex månader förekommer inga allergier visar praktisk erfarenhet.

Kopplingen mellan nästäppa och dess effekt på sömnen samt ADHD är intressant forskning. Nedan följer några studier som tydligt pekar på detta samband.

Nästäppa, sömnbesvär, minskad livskvalitet

Craig et al. konstaterar att nästäppa ger konsekvenser på andningen under sömnen och detta tros vara faktorn till försämrad sömn i samband med rinit. Slutresultatet av detta blir minskad livskvalitet och produktivitet samt ökad trötthet under dagen (7).

Andra forskare konstaterar också att patienter med kroniska sjukdomar, inklusive kroniska luftvägssjukdomar, vanligtvis har nedsatt sömnkvalitet vilket kan öka svårighetsgraden av sjukdomens symtom och leda till svårigheter i behandlingen av patienten samt minska livskvaliteten (8).

I “A practical approach to allergic rhinitis and sleep disturbance management” beskriver författarna att sömnkvalitet avsevärt påverkas av nästäppa och att detta kan leda till minskad inlärningsförmåga, produktivitet på jobbet eller skolan samt en försämrad livskvalitet (9).

En artikel från Ferguson kopplar också ihop rinit med försämrad nattsömn och konsekvenser som dålig inlärning, trötthet och minskad livskvalitet (10).

ADHD

Behandling av barn med ADHD görs vanligtvis med medicinering. Rinit är mycket vanlig bland barn med ADHD och som vi sett ger detta sömnbesvär. Sömnbesvär ger i sin tur ADHD liknande symtom hos barn. Därför måste vi förändra vår behandling av ADHD genom att som första insats påverka den allegiska riniten. Andningsträning är som tidigare nämnt en mycket användbar metod för behandling av rinit.

En studie från Singapore visade att 28,1% av barnen snarkade och därav 6% regelbundet (11). Atopi kallas den ärftliga benägenheten att bilda IgE antikroppar mot proteiner i vår miljö. Astma, allergisk rinit samt eksem är ofta kopplade till atopi. Atopi var den största riskfaktorn för regelbunden snarkning i studien och det var dessutom ackumulativ risk om barnet hade flera atopiska sjukdomar. Detta för ytterligare samman stor andningsvolym med atopi och därmed rinit, eksem och astma, eftersom snarkning beror på stor andningsvolym. Författarna noterade också att barn med ADHD har den högsta prevalensen av sömnstörningar.

I artikeln ”Pediatric allergic rhinitis: physical and mental complications” konstaterade  Blaiss att allergisk rinit har en långt mer negativ inverkan på barnens hälsa än bara nysningar. Författaren kopplar ihop många fysiska och mentala komplikationer till allergisk rinit. Fysiska komplikationer kan vara kroniska bihåleinflammationer, astma och snarkning. Sömnstörningar, dåliga skolprestationer och hyperaktivitet är vanliga mentala komplikationer hos barnen (12).
Enkäter från 3019 barn har analyserats av Gottlieb et al för att bedöma förekomsten av onormal andning under sömnen (SDB) hos 5-åriga barn och kopplingen till trötthet och icke önskvärt beteenden. Onormal andning under sömnen definerades som högljuda snarkningar, svårighet att andas, högljudd och bullrig andning samt sömnapné. Resultatet visade att föräldrarna rapporterade att hyperaktivitet (19%) och brist på uppmärksamhet (18%) var vanliga medan aggressivitet (12%) och trötthet under dagen (10%) rapporterades lite mer sällan. SDB förekom i 744 (25%) barn. Författarnas slutsats är att barn med SDB har mycket större sannolikhet att drabbas av trötthet och icke önskvärt beteende såsom hyperaktivitet, aggressivitet och brist på uppmärksamhet (13).

Brawley et al. analyserade data från 30 barn för att fastställa förekomsten av allergisk rinit hos patienter med diagnosen ADHD. Författarna konstaterade att de flesta barn med ADHD visade symptom och positivt pricktest som överensstämmer med allergisk rinit. Täppt näsa och andra symptom på allergisk rinit vilket skapar sömnstörningar kan förklara en del av de kognitiva mönstren som observeras vid ADHD (14).

Författarna till artikeln ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder and sleep disorders” noterade att det fanns ett tydligt samband mellan ADHD och sömnstörningar. Genom att förbättra barnens sömn så minskade symtomen av ADHD och därmed behovet av psykofarmaka. På så sätt försvinner de oönskade biverkningar och den oro som föräldrarna upplever under medicineringen enligt författarna (15).
I en artikel publicerad i tidskriften Pediatrics, konstaterade forskarna att brist på uppmärksamhet samt hyperaktivitet hos barn, speciellt pojkar, är förknippade med ökad trötthet, snarkning och andra sömnstörningar. Om sömnstörningar påverkar det dagliga beteendet är dessa resultat av mycket stor betydelse för den allmänna folkhälsan (16).

Barn som genomgår utvärdering av ADHD skall systematiskt bedömas för om det föreligger sömnstörningar. Behandling av sömnstörningar är ofta förknippat med minskade symtom och minskat behov av psykofarmaka (17).

Konklusionen av denna forskning är att sömnen är mycket central och viktig del för en god hälsa hos barn och vuxna. Riniter är en vanlig bidragande orsak till sömnstörningar och att behandla dessa är mycket viktigt.

.På Buteykoklinken undervisas i hur man korrigerar sin andning och  andningsvolym. Detta är den naturliga åtgärden för att slippa problem som rinit, sömnstörningar, munandning, ADHD, hösnuva, snarkningar och sömnapne.

Referenser:

 1. Storms W, Allergic rhinitis-induced nasal congestion: its impact on sleep quality.Prim Care Respir J. 2008 Mar;17(1):7-18.
 2. Sly RM. Changing prevalence of allergic rhinitis and asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. Mar 1999;82(3):233-48; quiz 248-52.
 3. Von Mutius E, Weiland SK, Fritzsch C, et al. Increasing prevalence of hay fever and atopy among children in Leipzig, East Germany. Lancet. 1998;351:862.
 4. Romano-Zelekha O, Graif Y, Garty BZ, Livne I, Green MS, Shohat T. Trends in the prevalence of asthma symptoms and allergic diseases in Israeli adolescents: results from a national survey 2003 and comparison with 1997. J Asthma. Jun 2007;44(5):365-9.
 5. Lima RG, Pastorino AC, Casagrande RR, et al.Prevalence of asthma, rhinitis and eczema in 6 – 7 years old students from the western districts of Sao Paulo City, using the standardized questionnaire of the ”International Study of Asthma and Allergies in Childhood” (ISAAC)-phase IIIB.Clinics. 2007;62:225.
  Borres MP.Allergic rhinitis: more than just a stuffy nose. Acta Paediatr. 2009 Jul;98(7):1088-92. Epub 2009 Apr 17.
 6. JP Finnerty, A Harvey, and ST Holgate. European Respiratory Journal 1992; 5: 323-330 “The relative contributions of histamine and prostanoids to bronchoconstriction provoked by isocapnic hyperventilation in asthma
 7. Lunn M, Craig T.Rhinitis and sleep. Sleep Med Rev. 2011 Feb 10.
 8. Muliol J, Maurer M, Bousquet J.Sleep and allergic rhinitis.J Investig Allergol Clin Immunol. 2008;18(6):415-9.
 9. Davies MJ, Fisher LH, Chegini S, Craig TJ.A practical approach to allergic rhinitis and sleep disturbance management.Allergy Asthma Proc. 2006 May-Jun;27(3):224-30.
 10. Ferguson BJ.Influences of allergic rhinitis on sleep.Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 May;130(5):617-29.
 11. Chng SY.Sleep disorders in children: the Singapore perspective.Ann Acad Med Singapore. 2008 Aug;37(8):706-9.
 12. Blaiss MS.Pediatric allergic rhinitis: physical and mental complications.Rev Prat. 1996 Apr 15;46(8):975-9.
 13. Gottlieb DJ, Vezina RM, Chase C, Lesko SM, Heeren TC, Weese-Mayer DE, Auerbach SH, Corwin MJ.Symptoms of sleep-disordered breathing in 5-year-old children are associated with sleepiness and problem behaviors.Pediatrics 2003 Oct;112(4):870-7
 14. Brawley A, Silverman B, Kearney S, Guanzon D, Owens M, Bennett H, Schneider A. Allergic rhinitis in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Ann Allergy Asthma Immunol 2004 Jun;92(6):663-7.
 15. Betancourt-Fursow de Jiménez YM, Jiménez-León JC, Jiménez-Betancourt CS.[Attention deficit hyperactivity disorder and sleep disorders].[Article in Spanish]Rev Neurol. 2006 Feb 13;42 Suppl 2:S37-51.
 16. Chervin RD, Archbold KH, Dillon JE, Panahi P, Pituch KJ, Dahl RE, Guilleminault C. Inattention, hyperactivity, and symptoms of sleep-disordered breathing.Pediatrics. 2002 Mar;109(3):449-56.
 17. Domínguez-Ortega L, de Vicente-Colomina A [Attention deficit-hyperactivity disorder and sleep disorders].[Article in Spanish] Med Clin (Barc). 2006 Apr 8;126(13):500-6.