Astma och sömnapné

Astmapatienter rapporterar ofta att de lider av snarkning, sömnapné och kronisk trötthet. Detta är inte förvånande med tanke på de fysiologiska effekterna av kronisk hyperventilering. Att andas en stor volym luft bidrar till förträngning av luftvägarna och därmed ökad risk för sömnapné. Ökad ventilering bidrar även till sämre syresättning av hjärnan vilket leder till trötthet förutom den trötthet som uppstår av sömnbrist. Snarkningar uppstår när mycket luft skall igenom en lite tunnel, då börjar mjukdelarna att vibrera.

Astmatiker andas 2-4ggr mer luft än vad som är den medicinska normen. Om astman är svår och okontrollerad är andningen större och detta kommer att öka graden av snarkning, trötthet och sömnapné.

Sambandet mellan astma och sömnapné redovisas i följande studier.

Det uppskattas att det finns 300 miljoner människor över hela världen med astma, och dess förekomst ökar med 50% varje årtionde. (1) Förhållandet mellan astma, snarkning och sömnapné är betydande, i en artikel i ”Clin Rev Allergy Immunol. 2003” hävdar forskare att cirka 74% av alla astmatiker upplever nattliga symptom av luftvägsobstruktion. (2)

I en studie på 244 patienter med astma fann Teodorescu et al. att ”37% snarkade vanemässigt och 40% visade hög risk för obstruktiv sömnapné. (3)

Julien et al. testade hypotesen att förekomsten och svårighetsgraden av sömnapné är större bland patienter med svår astma jämfört med måttlig astma.
Jämförelser gjordes mellan 26 patienter med svår astma, 26 patienter med måttlig astma, och 26 patienter utan astma i samma ålder och body mass index. Studien fann att 88% av patienterna i gruppen med svår astma, 58% av patienterna i gruppen med måttlig astma och 31% av patienterna i kontrollgrupperna utan astma hade mer än 15 andningsuppehåll per timme. Slutsatsen i studien var att obstruktiv sömnapné var signifikant vanligare hos patienter med svår astma jämfört med måttlig astma samt att det var mer utbrett hos astmatiker jämfört med kontrollgruppen (4).

Vidare har forskare undersökt om astma kan bidra till obstruktiv sömnapné (OSA) genom att undersöka förekomsten av OSA hos patienter med svår astma. Slutsatsen i tidskriften ”The Journal of Asthma” var att det förekom en oväntat hög prevalens av OSA hos patienter med svår astma (5)
Liknande reslutat framfördes i tidskriften ”Chest” 2010 där 472 patienter med okontrollerad astma visade på en trefaldig ökning av risken för sömnapné (6). Avslutningsvis noterade forskarna i artikeln ”Obstructive sleep apnea syndrome and asthma: what are the links?” att flera studier bekräftar att astmatiker är mer benägna att utveckla sömnapné. Dessutom visade de att nästäppa/obstruktion, minskning av svalgets tvärsnittsarea och ökad kollaps av övre luftvägarna var vanliga symtom vid astma och sömnapné (7).

Referenser:

1.    Sidney S. Braman, MD, FCCP The Global Burden of Asthma
CHEST July 2006 vol. 130 no. 1 suppl 4S-12S.
2.    Bonekat HW, Hardin KA, Severe upper airway obstruction during sleep. Clin Rev Allergy Immunol. 2003 Oct;25(2):191-210.
3.    Teodorescu M, Consens FB, Bria WF, Coffey MJ, McMorris MS, Weatherwax KJ, Palmisano J, Senger CM, Ye Y, Kalbfleisch JD, Chervin RD. Predictors of habitual snoring and obstructive sleep apnea risk in patients with asthma. Chest 2009 May;135(5):1125-32.
4.    Julien JY, Martin JG, Ernst P, Olivenstein R, Hamid Q, Lemi?re C, Pepe C, Naor N, Olha A, Kimoff RJ.Prevalence of obstructive sleep apnea-hypopnea in severe versus moderate asthma. J Allergy Clin Immunol. 2009 Aug;124(2):371-6. Epub 2009 Jun 26.
5.    Tov N, Solomonov A, Rubin AH, Harlev D, Yigla M Difficult-to-control asthma and obstructive sleep apnea. J Asthma. 2003 Dec;40(8):865-71.
6.    Teodorescu M, Polomis DA, Hall SV, Teodorescu MC, Gangnon RE, Peterson AG, Xie A, Sorkness CA, Jarjour NN. Association of obstructive sleep apnea risk with asthma control in adults. Chest. 2010 Sep;138(3):543-50.
7.    Alkhalil M, Schulman E, Getsy J. Obstructive sleep apnea syndrome and asthma: what are the links? J Clin Sleep Med. 2009 Feb 15;5(1):71-8.